Print
Hits: 802

ISO9001:2015

 

 

                 ISO 9001 เป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้าน

คุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร ISO 9001 จึงเป็นระบบบริหารงาน

คุณภาพตามมาตรฐานสากลแนวคิดสำคัญของ ISO 9001 คือการจัดวางระบบบริหารงาน เพื่อการประกัน

คุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ โดย

ผ่านระบบที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรในองค์กรรู้หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้น

ตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงาน โดยต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน มีการจดบันทึก

ข้อมูล รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในระบบหรือไม่ และมีการแก้ไขข้อผิดพลาด

รวมทั้งมีแนวทางในการป้องกันข้อผิดพลาดเดิม

 

            ในปัจจุบันมาตรฐาน ISO 9001:2015 มีการเพิ่มข้อกำหนดในเรื่องการทำความเข้าใจกับองค์กรและ

บริบทองค์กร การทำความเข้าใจกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อใช้สำหรับการ

ดำเนินการกับความเสี่ยงและโอกาสรวมถึงข้อกำหนดอื่นๆซึ่งเป็นพื้นฐานหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรสามารถมุ่งสู่

การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ต่อไป

 

มาตรฐานที่ใช้ได้กับทุกองค์กรและมาตรฐาน ISO อื่น

            ISO 9001 เน้นบทบาทของผู้บริหารระดับสูงที่จะต้องให้ความสำคัญกับความต้องการ ความคาดหวัง

ของลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง องค์กรทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมการผลิตหรือภาคบริการทั้งรัฐ

และเอกชน สามารถนำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ไปใช้ได้ และไม่มีขีดจำกัดว่าต้องใช้กับองค์กร

ขนาดใหญ่ที่มีการลงทุนสูงและบุคลากร จำนวนมากเท่านั้น แต่ยังใช้ได้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs) ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้เทียบเคียงกับองค์กรขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเสียงได้

ยิ่งกว่านี้ ISO9001:2015 ใช้โครงสร้างของข้อกำหนดตาม Annex SL ในปัจจุบันมีมาตรฐานที่มีโครงสร้างนี้

เช่น ISO 14001:2015, ISO 22301:2012 และ ISO27001:2013 เป็นต้น ซึ่งในอนาคต มาตรฐาน ISO ทุก

ฉบับก็จะถูกปรับให้อยู่ในรูปแบบ Annex SL เหมือนกันทำให้การดำเนินการบูรณาการ (Integrate) มาตรฐาน

ต่างๆได้ง่ายมากขึ้น

 

ประโยชน์ที่ได้รับภายในองค์กร

- มีการบริหารเชิงกลยุทธและการบริหารความเสี่ยงจากบริบทและความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียขององค์กร

- มีการจัดการกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- มีคุณภาพสินค้าที่ดีสม่ำเสมอและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

- มีระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำขึ้น

- มีการจัดการความรู้ขององค์กร

- เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานดีขึ้น

- เป็นส่วนหนึ่งของการมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

- มีโครงสร้างมาตรฐานที่บูรณาการ (Integrate) มาตรฐานต่างๆได้ง่ายมากขึ้น

 

ประโยชน์ที่ได้รับภายนอกองค์กร

- ลูกค้าเกิดความมั่นใจในสินค้าและบริการ

- การจัดการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

- บรรลุความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน