Removable Adhesive Label

 

         Sticker ที่มีกาวชนิดพิเศษซึ่งสามารถลอกออกได้หลังจากติดไปแล้วบนพื้นผิว (บางชนิด) โดยไม่ทิ้งคราบกาว

หรือทิ้งคราบไม่เยอะมากจนสามารถเช็ดออกทีหลังได้ง่าย มักใช้กับงานที่ไม่ต้องการให้มีคราบกาว

เหลืออยู่บนสินค้าหลังจากลอกออก เช่น Sticker สำหรับแปะโฆษณาหน้าตู้เย็น หรือ ไมโครเวฟ เป็นต้น