Removable Adhesive Label

 

         Sticker ที่มีกาวชนิดพิเศษซึ่งสามารถลอกออกได้หลังจากติดไปแล้วบนพื้นผิว (บางชนิด)

โดยไม่ทิ้งคราบกาวหรือทิ้งคราบไม่เยอะมากจนสามารถเช็ดออกทีหลังได้ง่าย

มักใช้กับงานที่ไม่ต้องการให้มีคราบกาวเหลืออยู่บนสินค้าหลังจากลอกออก 

ช่น Sticker สำหรับแปะโฆษณาหน้าตู้เย็น หรือ ไมโครเวฟ เป็นต้น