ISO9001:2015

 

               

ISO 9001 เป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้าน

คุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร

 

              ISO 9001 จึงเป็นระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล แนวคิดสำคัญของ ISO 9001 คือการจัดวางระบบบริหารงานเพื่อการ

ประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ โดยผ่านระบบที่ระบุขั้นตอนและ

วิธีการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรในองค์กรรู้หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงาน โดยต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้

และทักษะในการปฏิบัติงาน มีการจดบันทึกข้อมูล รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในระบบหรือไม่ และมีการแก้ไขข้อ

ผิดพลาดรวมทั้งมีแนวทางในการป้องกันข้อผิดพลาดเดิม

 

              ในปัจจุบันมาตรฐาน ISO 9001:2015 มีการเพิ่มข้อกำหนดในเรื่องการทำความเข้าใจกับองค์กรและบริบทองค์กร การทำความ

เข้าใจกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อใช้สำหรับการดำเนินการกับความเสี่ยงและโอกาสรวมถึงข้อกำหนดอื่นๆ

ซึ่งเป็นพื้นฐานหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรสามารถมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ต่อไป

 

มาตรฐานที่ใช้ได้กับทุกองค์กรและมาตรฐาน ISO อื่น

 

            ISO 9001 เน้นบทบาทของผู้บริหารระดับสูงที่จะต้องให้ความสำคัญกับความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง

องค์กรทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมการผลิตหรือภาคบริการทั้งรัฐและเอกชน สามารถนำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ไป

ใช้ได้ และไม่มีขีดจำกัดว่าต้องใช้กับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีการลงทุนสูงและบุคลากร จำนวนมากเท่านั้น แต่ยังใช้ได้กับวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้เทียบเคียงกับองค์กรขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเสียงได้ ยิ่งกว่านี้ ISO

9001:2015 ใช้โครงสร้างของข้อกำหนดตาม Annex SL ในปัจจุบันมีมาตรฐานที่มีโครงสร้างนี้เช่น ISO 14001:2015, ISO 22301:2012 และ

ISO 27001:2013 เป็นต้น ซึ่งในอนาคต มาตรฐาน ISO ทุกฉบับก็จะถูกปรับให้อยู่ในรูปแบบ Annex SL เหมือนกันทำให้การดำเนินการบูรณา

การ (Integrate) มาตรฐานต่างๆได้ง่ายมากขึ้น

 

ประโยชน์ที่ได้รับภายในองค์กร

 

- มีการบริหารเชิงกลยุทธและการบริหารความเสี่ยงจากบริบทและความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร

- มีการจัดการกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- มีคุณภาพสินค้าที่ดีสม่ำเสมอและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

- มีระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำขึ้น

- มีการจัดการความรู้ขององค์กร

- เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานดีขึ้น

- เป็นส่วนหนึ่งของการมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

- มีโครงสร้างมาตรฐานที่บูรณาการ (Integrate) มาตรฐานต่างๆได้ง่ายมากขึ้น

 

ประโยชน์ที่ได้รับภายนอกองค์กร

 

- ลูกค้าเกิดความมั่นใจในสินค้าและบริการ

- การจัดการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

- บรรลุความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน