ISO9001:2015

 

 

                 ISO 9001 เป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพ

 

ของการดำเนินงานภายในองค์กร ISO 9001 จึงเป็นระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล แนวคิดสำคัญของ ISO 9001 คือการ

 

จัดวางระบบบริหารงาน เพื่อการประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจ

 

สอบได้ โดยผ่านระบบที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรในองค์กรรู้หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนต่างๆ ในการ

 

ปฏิบัติงาน โดยต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน มีการจดบันทึกข้อมูล รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็น

 

ไปตามที่ระบุไว้ในระบบหรือไม่ และมีการแก้ไขข้อผิดพลาดรวมทั้งมีแนวทางในการป้องกันข้อผิดพลาดเดิม

 

 

              ในปัจจุบันมาตรฐาน ISO 9001:2015 มีการเพิ่มข้อกำหนดในเรื่องการทำความเข้าใจกับองค์กรและบริบทองค์กร

 

การทำความเข้าใจกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อใช้สำหรับการดำเนินการกับความเสี่ยงและโอกาส

 

รวมถึงข้อกำหนดอื่นๆซึ่งเป็นพื้นฐานหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรสามารถมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ต่อไป

 

มาตรฐานที่ใช้ได้กับทุกองค์กรและมาตรฐาน ISO อื่น

 

            ISO 9001 เน้นบทบาทของผู้บริหารระดับสูงที่จะต้องให้ความสำคัญกับความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า และผู้ที่

 

เกี่ยวข้อง องค์กรทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมการผลิตหรือภาคบริการทั้งรัฐและเอกชน สามารถนำระบบบริหารงาน

 

คุณภาพ ISO 9001 ไปใช้ได้ และไม่มีขีดจำกัดว่าต้องใช้กับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีการลงทุนสูงและบุคลากร จำนวนมากเท่านั้น

 

แต่ยังใช้ได้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้เทียบเคียงกับองค์กร

 

ขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเสียงได้ ยิ่งกว่านี้ ISO9001:2015 ใช้โครงสร้างของข้อกำหนดตาม Annex SL ในปัจจุบันมีมาตรฐานที่มีโครงสร้าง

 

นี้เช่น ISO 14001:2015, ISO 22301:2012และ ISO 27001:2013 เป็นต้น ซึ่งในอนาคต มาตรฐาน ISO ทุกฉบับก็จะถูกปรับให้อยู่

 

ในรูปแบบ Annex SL เหมือนกันทำให้การดำเนินการบูรณาการ (Integrate) มาตรฐานต่างๆได้ง่ายมากขึ้น

 

ประโยชน์ที่ได้รับภายในองค์กร

 

- มีการบริหารเชิงกลยุทธและการบริหารความเสี่ยงจากบริบทและความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร

 

- มีการจัดการกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

- มีคุณภาพสินค้าที่ดีสม่ำเสมอและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 

- มีระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำขึ้น

 

- มีการจัดการความรู้ขององค์กร

 

- เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานดีขึ้น

 

- เป็นส่วนหนึ่งของการมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

- มีโครงสร้างมาตรฐานที่บูรณาการ (Integrate) มาตรฐานต่างๆได้ง่ายมากขึ้น

 

ประโยชน์ที่ได้รับภายนอกองค์กร

 

- ลูกค้าเกิดความมั่นใจในสินค้าและบริการ

 

- การจัดการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 

- บรรลุความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

- เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

- เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน