Green Industry

 

               

            กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

อุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยดำเนินการในเชิงรุก มุ่งเน้นในการส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและพัฒนา

อย่างยั่งยืนอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ของประเทศไทย ริเริ่มโดยอดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี)

หลังจากที่ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา Green Industry ขององค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ เมื่อปี 2552 โดยมุ่งเน้นให้ภาค

อุตสาหกรรมประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง

ต่อเนื่อง พร้อมกับการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดโซ่อุปทานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) หมายถึง อุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน ด้วยการมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความรับผิด

ชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทาน

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว

 

- เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ผู้รับประทานบัตรเหมืองแร่ หรือกิจการได้รับการจดทะเบียนการค้าในการ

ประกอบธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรม หรือเหมืองแร่

- ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนการับรองอุตสาหกรรมสีเขียวมาก่อน เว้นแต่พ้นระยะเวลา 6 เดือนมาแล้ว

- ต้องดำเนินงานสอดคล้องตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 

อายุใบรับรองแต่ละระดับ 

 

- ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 1 มีอายุ 1 ปี ไม่สามารถต่ออายุได้

- ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 มีอายุ 2 ปี สามารถต่ออายุได้ แต่ต้องเสนอแผนงานใหม่

- ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระดับที่ 4 และระดับที่ 5 มีอายุ 3 ปี