Name Plate Label

 

           Sticker ป้ายชื่อที่ใช้เป็นป้ายกำกับสำหรับติดบนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ หรือเครื่องจักรต่างๆ

ซึ่งส่วนมากจะใช้ติดเพื่อบ่งบอกคุณสมบัติ คุณลักษณะ คำเตือน หรือวิธีการใช้งานของอุปกรณ์นั้น ๆ

เช่นติดมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งมีหลากหลายวัตถุดิบอาทิ เช่น แบบทนความร้อน ทนความชื้น เป็นต้น